logo

ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ความวิจิตรของสิ่งก่อสร้างหลากเอกลักษณ์ของหลายเชื้อชาติ

ศิลปะที่เล่าเรื่องราวของกระเบื้องเก่าแก่ ช่อฟ้า ใบระกา ป้อมปราการ และนานาอัตลักษณ์ของสถานที่สำคัญ

รวมถึงบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ และประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอด

ส่งต่อยาวนานนับร้อยปี บนศรัทธาทอันเข้มแข็งของชาวสมุทรสาคร

วัดนักบุญอันนา

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยการนำของบาทหลวงปีโอ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นวัดของชาวคริสตัง (โรมันคาทอลิค)...

อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม

สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยความร่วมมือร่วมใจและเงินบริจาคของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539...

ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ศาลเจ้าที่สวยงามและเก่าแก่ประมาณ 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลางพร้อมและเทพบริวารอีก 2 องค์ ด้านขวามีปรมจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์จีน 5...

ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย

ศาลเจ้าจีนไหหลำ เก่าแก่กว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย โดยแปลเป็นไทยว่า “เจ้าแม่ท้ายน้ำ” ซึ่งเป็นที่นับถือของคนเดินเรือชาวไหหลำ...

ศาลเจ้าแม่เมืองสมุทร

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดช่องลม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 หันหน้าสู่ปากอ่าวไทย ภายในศาลเจ้ามีเจ้าแม่เมืองสมุทร หรือเจ้าแม่เทียนโฮ่ว เป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลาง ด้านขวามีพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์...

วัดสุทธิวาตวราราม

เดิมชื่อ “วัดท้ายบ้าน” เพราะอยู่ช่วงท้ายบ้านของท่าฉลอม วัดนี้อยู่ตรงบริเวณปากอ่าวซึ่งมีลมแรงพัดเข้ามา ต่อมาจึงเรียกว่า “วัดช่องลม” ถือว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ....

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

สร้างขึ้นเมื่อปี 2519 ด้วยเงินบริจาคของชาวท่าฉลอมเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงประกาศให้ตำบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทยและเสด็จมาเปิดถนนถวาย ทุกปีในวันที่ 18 มีนาคม ซึ่งเป็น...

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว เก่าแก่กว่า 100 ปี  หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ศาลเจ้านี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลเจ้ากลาง” เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหัวบ้านและท้ายบ้านของท่าฉลอม และยังมีอีกชื่อตามป้ายชื่อภาษาจีนที่ติดอยู่หน้าศาลว่า...

เก๋งจีน วางป้ายวิญญาณ โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว

ไหว้เทพเจ้าในโรงเจแล้ว เดินไปทางด้านหลัง มีเก๋งจีนวางป้ายวิญญาณเก่าแก่ แท่นวางป้ายวิญญาณวาดลวดลายพู่กันจีน บนแท่นวางแผ่นป้ายวิญญาณบรรพชนชาวท่าฉลอมจำนวนมาก สลักเสลาสวยงาม เป็นธรรมเนียมเคารพแบบจีน แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ชาวจีนโพ้นทะเลนั่งเรือสำเภาห่างจากบ้านเกิด...

โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว

โรงเจใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร สร้างโดยจีนแต้จิ๋ว เก่าแก่กว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน โรงเจนี้ประกอบด้วย อาคารประธาน อาคารประดิษฐานป้ายวิญญาณ...

ศาลเจ้าเฮียตี๋กง

ศาลเจ้าจีนไหหลำ เก่าแก่ประมาณ 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลเจ้ามีเทพเจ้าเฮียตี๋กง หรือเทพเจ้า 108 พี่น้องซึ่งเป็นเทพเจ้าสำคัญของชาวจีนไหหลำ...

สมเด็จองค์พระปฐมฯ

สมเด็จองค์พระปฐมฯ พระพุทธรูปปางทรมานพญาชมพูบดี องค์ใหญ่สูงสง่าทรงเครื่องงดงามดุจดั่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ มีประวัติโดยย่อว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงเนรมิตองค์เป็นพระเจ้าราชาธิราชที่งดงามดุจท้าวมหาพรหม เพื่อปรามความหลงใหลในทรัพย์สมบัติและความริษยาของพญาชมพูบดี เมื่อแสดงอิทธิฤทธิ์แข่งกับพระพุทธเจ้าเท่าไรก็ไม่สามารถเอาชนะได้ ในที่สุดพระพุทธเจ้าจึงทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพเดิมและทรงแสดงธรรมโปรด...