logo

ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ความวิจิตรของสิ่งก่อสร้างหลากเอกลักษณ์ของหลายเชื้อชาติ

ศิลปะที่เล่าเรื่องราวของกระเบื้องเก่าแก่ ช่อฟ้า ใบระกา ป้อมปราการ และนานาอัตลักษณ์ของสถานที่สำคัญ

รวมถึงบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ และประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอด

ส่งต่อยาวนานนับร้อยปี บนศรัทธาทอันเข้มแข็งของชาวสมุทรสาคร

วัดนักบุญอันนา

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยการนำของบาทหลวงปีโอ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นวัดของชาวคริสตัง (โรมันคาทอลิค)

อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม

สร้างเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้วยความร่วมมือร่วมใจบริจาคเงินของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ศาลเจ้าที่สวยงามและเก่าแก่ประมาณ 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลางพร้อมเทพบริวารอีก 2 องค์

ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย

ศาลเจ้าจีนไหหลำ เก่าแก่กว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย โดยแปลเป็นไทยว่า เจ้าแม่ท้ายน้ำ ซึ่งเป็นที่นับถือของคนเดินเรือชาวไหหลำ

ศาลเจ้าแม่เมืองสมุทร

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดช่องลม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 หันหน้าสู่ปากอ่าวไทย

วัดสุทธิวาตวราราม

เดิมชื่อ วัดท้ายบ้าน เพราะอยู่ช่วงท้ายบ้านของท่าฉลอม วัดนี้อยู่ตรงบริเวณปากอ่าว ซึ่งมีลมแรงพัดเข้ามา จึงเรียกว่า วัดช่องลม ถือว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

สร้างขึ้นเมื่อปี 2519 ด้วยเงินบริจาคของชาวท่าฉลอม เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว เก่าแก่กว่า 100 ปี  หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ศาลเจ้านี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้ากลาง

เก๋งจีน วางป้ายวิญญาณ โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว

ไหว้เทพเจ้าในโรงเจแล้ว เดินไปทางด้านหลัง มีเก๋งจีนวางป้ายวิญญาณเก่าแก่ แท่นวางป้ายวิญญาณวาดลวดลายพู่กันจีน

โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว

โรงเจใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร สร้างโดยจีนแต้จิ๋ว เก่าแก่กว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน

ศาลเจ้าเฮียตี๋กง

ศาลเจ้าจีนไหหลำ เก่าแก่ประมาณ 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลเจ้ามีเทพเจ้าเฮียตี๋กง หรือเทพเจ้า 108 พี่น้อง

สมเด็จองค์พระปฐมฯ

สมเด็จองค์พระปฐมฯ ที่ท่าฉลอม เป็นหนึ่งใน 9 องค์ที่สร้างขึ้นทั่วประเทศในพื้นที่ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส