logo

ศาลเจ้าเฮียตี๋กง

ศาลเจ้าจีนไหหลำ เก่าแก่ประมาณ 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลเจ้ามีเทพเจ้าเฮียตี๋กง หรือเทพเจ้า 108 พี่น้องซึ่งเป็นเทพเจ้าสำคัญของชาวจีนไหหลำ เป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลาง ด้านขวามีเทพเจ้าปุนเถ้ากง และด้านซ้ายเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ประดิษฐานเทพเจ้าเป็นองค์ประติมากรรม แต่ใช้ป้ายวิญญาณเป็นตัวแทนเทพเจ้าแต่ละองค์ ซึ่งลักษณะเช่นนี้มักพบในศาลเจ้าของชาวจีนไหหลำ

เทพเจ้าเฮียตี๋กงมีประวัติโดยย่อว่า ในอดีต มีกลุ่มพ่อค้าชาวจีนไหลหลำ 108 คนได้ออกเรือจากเกาะไหหลำเพื่อนำสินค้าไปขายที่เวียดนาม แต่ระหว่างเดินทางในทะเลได้ถูกข้าราชการและทหารเวียดนามปล้นและถูกจับโยนลงทะเลฆ่าตายทั้งหมด แต่วิญญาณชาวจีนไหลหลำทั้ง 108 คนนั้นศักดิ์สิทธิ์มากได้ไปเข้าฝันพระราชาเวียดนาม จนในที่สุดทำให้ข้าราชการและทหารเวียดนามดังกล่าวถูกจับและถูกลงโทษ จึงทำให้ชาวจีนไหหลำนับถือตั้งแต่นั้นมา


Comments are closed.