logo

วัดนักบุญอันนา

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยการนำของบาทหลวงปีโอ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นวัดของชาวคริสตัง (โรมันคาทอลิค)

นักบุญอันนาเป็นมารดาของพระนางมารีย์ซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า  จึงมีศักดิ์เป็นคุณยายของพระเยซูเจ้า ผู้ที่เลื่อมใสนับถือมักเรียกว่า “คุณยายอันนา” ภายในบริเวณวัดนี้ มีโบสถ์ซึ่งเป็นอาคารแปดเหลี่ยมที่สวยงามเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โรงเรียนอันนาลัย และศาลานักบุญอันนาซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนและเป็นที่ประดิษฐานของพระรูปนักบุญอันนาซึ่งสูงถึง 8.5 เมตร ใหญ่ที่สุดในเอเชีย องค์พระรูปนักบุญอันนามีกลไกหมุนได้รอบตัว โดยต้องหยอดเหรียญ 10 บาทที่ตู้ควบคุมเพื่อให้หมุน วัดนี้อยู่ติดกับวัดช่องลม และเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามในการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มีความแตกต่างทางศาสนา


Comments are closed.