อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม

สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยความร่วมมือร่วมใจและเงินบริจาคของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539 อาคารประธานของอุทยานนี้สร้างคล้ายภูเขาและมีถ้ำอยู่ภายใน บริเวณด้านบนของอาคารไม่มีหลังคาแบบศาลเจ้าจีนทั่วไป แต่มีการนำประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเมตตาซึ่งหล่อด้วยโลหะแล้วทาสีสวยงามโดยมีความสูงถึง 9.98 เมตร  ประทับยืนบนฐานดอกบัวและมีมังกรเขียวโอบล้อมรอบ ขนาบข้างด้วยเทพบริวาร มาประดับแทน คำว่า “โพธิสัตว์” มาจากคำสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่า “ผู้ข้องอยู่ในพระโพธิญาณ” ในที่นี้หมายถึง “ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” ส่วนพระนาม “กวนซีอิม” หรือ “กวนอิม” หมายถึง ผู้เพ่งสดับเสียงแห่งโลก ซึ่งเดิมเรียกพระนามว่า กวนซีอิม แต่ต่อมาตัดเหลือเพียงกวนอิม ด้วยความเชื่อว่าทรงมีพระเมตตา ฟังความทุกข์ร้อนใจของผู้คน และช่วยเหลือปัดเป่าให้พ้นภัย จึงได้รับความศรัทธาเลื่อมใสอย่างมากจากคนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดข้างเคียง

พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นเป็นองค์เดียวกันกับ “พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์” ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญตามคติมหายาน เมื่อครั้งพุทธศาสนาแรกเผยแพร่จากอินเดียสู่จีนนั้น รูปลักษณะของพระอวโลกิเตศวรเป็นเพศชายเช่นเดียวกับในอินเดีย แต่ต่อมามีการผสมผสานกับตำนานพื้นบ้านของจีนเรื่อง “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ซึ่งทรงเป็นพุทธมามกะที่รู้แจ้งในธรรมอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีความกตัญญูเป็นเลิศ จึงกลายเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งเป็นเพศหญิง