logo

ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

ทะเล ป่าชายเลน ไม้ดอก ไม้ผล สวนผลไม้หลากหลาย ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

และพืชผลที่ส่งขายทั้งไทยและต่างประเทศ กับระยะทางที่ใกล้กรุงเทพฯ แค่ชั่วอึดใจ

สมุทรสาครในมุมมองของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

จะทำให้เรารู้จักและ “รัก” สมุทรสาครในแบบที่เป็น

บ้านสวนแช่มชื่น

เลียบริมสองฝั่งคลอง วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบ้านแพ้ว มีความหลากหลายทางชีวภาพตลอดเส้นทางสายน้ำที่เรือแล่นผ่าน ไม่แพ้สีสันและความสวมงามของไม้ดอก