logo

Category : ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม

22 ก.ค. 2019

วัดนักบุญอันนา

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2431 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยการนำของบาทหลวงปีโอ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นวัดของชาวคริสตัง (โรมันคาทอลิค)

22 ก.ค. 2019

อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม

สร้างเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้วยความร่วมมือร่วมใจบริจาคเงินของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

22 ก.ค. 2019

ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ศาลเจ้าที่สวยงามและเก่าแก่ประมาณ 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลางพร้อมเทพบริวารอีก 2 องค์

22 ก.ค. 2019

ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย

ศาลเจ้าจีนไหหลำ เก่าแก่กว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ภายในศาลมีเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย โดยแปลเป็นไทยว่า เจ้าแม่ท้ายน้ำ ซึ่งเป็นที่นับถือของคนเดินเรือชาวไหหลำ

14 ก.ค. 2019

ศาลเจ้าแม่เมืองสมุทร

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดช่องลม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 หันหน้าสู่ปากอ่าวไทย

14 ก.ค. 2019

วัดสุทธิวาตวราราม

เดิมชื่อ วัดท้ายบ้าน เพราะอยู่ช่วงท้ายบ้านของท่าฉลอม วัดนี้อยู่ตรงบริเวณปากอ่าว ซึ่งมีลมแรงพัดเข้ามา จึงเรียกว่า วัดช่องลม ถือว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร

14 ก.ค. 2019

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

สร้างขึ้นเมื่อปี 2519 ด้วยเงินบริจาคของชาวท่าฉลอม เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5

14 ก.ค. 2019

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว เก่าแก่กว่า 100 ปี  หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน ศาลเจ้านี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้ากลาง

14 ก.ค. 2019

เก๋งจีน วางป้ายวิญญาณ โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว

ไหว้เทพเจ้าในโรงเจแล้ว เดินไปทางด้านหลัง มีเก๋งจีนวางป้ายวิญญาณเก่าแก่ แท่นวางป้ายวิญญาณวาดลวดลายพู่กันจีน

14 ก.ค. 2019

โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว

โรงเจใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร สร้างโดยจีนแต้จิ๋ว เก่าแก่กว่า 100 ปี หันหน้าสู่แม่น้ำท่าจีน