logo

โรงเรียนทัสนะธรรมวิทยา

บ้านเลขที่ 189 ถนนถวาย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นสีเหลืองสวยงามน่าชม อายุกว่า 60 ปี หันหน้าหาถนนโดยอยู่ฝั่งถนนที่ไม่ติดกับแม่น้ำท่าจีน ตรงกลางอาคารมีมุขยื่นออกมารองรับด้วยเสาปูน หลังคามีการทำเป็นหน้าจั่วประดับด้วยป้ายชื่อโรงเรียนที่ทำจากไม้ ด้านบนป้ายชื่อประดับด้วยปูนปั้นรูปพระพรหมซึ่งเป็นตราประจำโรงเรียน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยแยกออกจากโรงเรียนสาครวิทยา ชื่อ “ทัสนะธรรม” มาจากนามสกุลของเจ้าของโรงเรียน คือ คุณครูชื่น-คุณครูสว่างทิพย์ ทัสนะธรรม เดิมโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนสาครวิทยา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2497 ได้ย้ายมา ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อ พ.ศ. 2500 และได้ปิดตัวลงเมื่อปี 2532 (เปิดให้ชมเฉพาะด้านนอก)


Comments are closed.