logo

บ้านเรือนไทยเก่าในซอยโรงเจ

บ้านเลขที่ 212 อยู่ในซอยโรงเจเช็งเฮียงตั๊ว เป็นเรือนไทยชั้นเดียวทำด้วยไม้สักทั้งหลัง อายุกว่า 80 ปี มีรูปแบบแปลกตากว่าเรือนพื้นถิ่นหลังอื่น ๆ ในชุมชนท่าฉลอมที่มักเป็นเรือนไม้แบบที่นิยมในชุมชนชาวจีน เรือนไม้แบ่งออกเป็นสองตอนได้แก่ ตัวเรือนไทยหลักที่มียอดเป็นจั่วสองจั่วซึ่งเป็นจั่วแหลมแบบเรือนไทย และตัวเรือนต่อยื่นออกมาทางด้านทิศเหนือซึ่งมีหน้าจั่วสามเหลี่ยมแบบสมัยใหม่กว่าจึงน่าจะเป็นเรือนที่มีอายุน้อยกว่าเรือนหลัก ลักษณะรูปแบบของเรือนไทยหลังนี้ เป็นเรือนฝาปะกน ใต้บานหน้าต่างไม้มีการทำช่องลูกฟักประดับ และมีการทำนอกชานยื่นออกมาทางทิศใต้ เป็นนอกชานมีหลังคาที่ได้รับอิทธิพลจากเรือนขนมปังขิงแบบตะวันตก คือที่ยอดจั่วมีการประดับไม้ฉลุและยังเห็นการใช้กระเบื้องว่าวมุงหลังคาบางส่วน โดยชานหน้าเรือนมีระเบียงไม้ล้อมรอบ มีการตีไม้เป็นช่องรูปเรขาคณิตซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยพบในเรือนไทย


Comments are closed.